Podnikateľské riešenia

šité na mieru

 

Vedenie účtovníctva

 

Správa a vymáhanie pohľadávok

 

Administratívne služby 

 

Podnikateľské a ekonomické poradenstvo 

 

„Vigilantibus iura scripta sunt”
Rýchly kontakt

+421 911 222 433
alebo office@exactor.sk

Kde nás nájdete

 

 

EXACTOR s.r.o.


Czambelova 27
976 13 Slovenská Ľupča

 

office@exactor.sk 

 

 

 

Ako efektívne vymáhať pohľadávky?

Pri inkase pohľadávok je dôležité mať na pamäti, že prevencia a včasnosť konania tvorí podstatnú časť úspechu. Riziko neuhradenia faktúry rastie geometrickým radom od prvého dňa po lehote splatnosti. Snažte sa preto zabezpečiť, aby Vaše pohľadávky boli uhradené v lehote splatnosti. Pokiaľ faktúra nie je uhradená načas, začnite ihneď konať. Nespoliehajte sa na to, že dlžník určite zaplatí, prípadne, že faktúru už uhradil, len banka ešte nezrealizovala prevod.

Ako zabezpečiť včasnú úhradu faktúry?

Ponúkame Vám niekoľko tipov, ako zvýšiť pravdepodobnosť včasnej úhrady faktúry Vašim dlžníkom:

 

Používajte skonto

Ponúknite Vášmu dlžníkovi cenové zvýhodnenie pri včasnej úhrade faktúry. Pokiaľ suma takto poskytnutej zľavy bude vyššia než prínos, ktorý mu neskoršia úhrada môže priniesť (napríklad bankové úročenie prostriedkov na účte), bude v záujme dlžníka uhradiť faktúru načas.

 

Požadujte zálohové platby alebo celú platbu vopred

Najistejší spôsob je odovzdať výsledok Vašej práce až po prijatí platby od dlžníka. Tento spôsob je najjednoduchší pri plnení zmluvy o dielo. Práce začnete na základe objednávky, výsledok činnosti Však fyzicky odovzdáte druhej strane až po uhradení ceny diela. Mnoho činností však takýto spôsob úhrady neumožňuje vôbec, alebo len za cenu značne znevýhodnenej konkurenčnej pozície. V takýchto prípadoch požadujte od Vášho obchodného partnera zálohovú platbu, ktorú môžete zdôvodniť potrebou zakúpenia materiálu, prenájmu strojov alebo uhradením iných počiatočných nákladov. Váš záväzok začnite plniť až vtedy, keď Vám dlžník uhradí zálohu. Takto aj v prípade, že zostávajúca časť faktúry nebude uhradená, záloha Vám pokryje aspoň časť nákladov, čím bude Vaša strata menšia.

 

Požadujte platbu po častiach

Rozdeľte dlhovanú sumu na čiastkové platby. Pokiaľ je Vaše plnenie vykonávané dlhší čas, rozložte ho na etapy - fázy. Po ukončení, alebo krátko pred ukončením, každej z nich vystavte faktúru a podmieňte začatie nasledovnej etapy uhradením ceny za predchádzajúcu. Takto riskujte neuhradenie len pomernej časti Vášho plnenia. Ak však vystavíte súhrnnú faktúru znejúcu na vysokú sumu po ukončení a odovzdaní prác (tovaru, alebo iného plnenia), riskujete veľkú stratu v prípade platobnej nedisciplíny dlžníka. Čím menšia je dlhovaná suma, tým vyššia je pravdepodobnosť jej uhradenia.

 

Nenechajte svoju pohľadávku rásť

Ak Váš dlžník neuhradil svoj predchádzajúci záväzok, neposkytujte mu ďalší obchodný úver. Ako bolo spomenuté v predchádzajúcom bode, čím vyššia suma je dlhovaná, tým menej pravdepodobná je jej úhrada. Každý podnik má spravidla väčšiu hodnotu v prevádzke, preto je v záujme podnikateľa pokračovať v činnosti. Podnikateľská činnosť je totiž to, čo produkuje príjem použiteľný, okrem iného, na úhradu Vašich pohľadávok. Pokiaľ však celková úroveň zadlženosti podniku presiahne hodnotu, ktorú je podnik objektívne schopný vyprodukovať, potom logicky pokračujúca činnosť podniku len prehlbuje jeho zadlženosť a jediným riešením je konkurz.

 

Požadujte zábezpeku

V prípadoch, kedy odovzdáte dlžníkovi tovar, alebo vykonáte práce, ktorých splatnosť nastane s istým časovým odstupom, je Vaša pozícia a vymožiteľnosť Vašich nárokov značne oslabená. Zabezpečte preto Váš právny nárok niektorým zo zabezpečovacích prostriedkov ustanovených slovenským právnym poriadkom. Záloh, ručenie alebo zabezpečovací prevod práva jednak nútia dlžníka splniť záväzok a v prípade nesplnenia záväzku majú uhradzovaciu funkciu. Ako veriteľ môžete uspokojiť svoju pohľadávku výťažkom z predaja zálohu; v prípade ručenia máte právo požadovať plnenie od ďalšej osoby - ručiteľa. Zabezpečovacie prostriedky tak poskytujú dodatočný zdroj, z ktorého môže byť Vaša pohľadávka uspokojená.

 

Overte si solventnosť dlžníka

Zistite z dostupných registrov a databáz majetkové pomery dlžníka. Z času na čas si overte, či je proti dlžníkovi vedená exekúcia, či je na spoločnosť (prípadne majetkovo alebo osobne prepojenú spoločnosť) vyhlásený konkurz alebo reštrukturalizácia. Nájdite si v Notárskom centrálnom registri záložných práv alebo na liste vlastníctva, či na zálohu neviazne iné záložné právo a podobne.

 

Vaša pohľadávka je po lehote splatnosti - čo ďalej?

Pokiaľ ste sa dostali do štádia, kedy je Vaša pohľadávka po lehote splatnosti, začnite konať čím skôr. Pripomeňte dlžníkovi jeho záväzok a dajte mu dodatočnú lehotu na jeho dobrovoľné splnenie. Posielajte opakované výzvy, telefonujte dlžníkovi, aktívne sa zaujímajte o stav Vašej pohľadávky. Majte na pamäti, že uhradenie pohľadávky je Váš právny nárok, je to finančný zdroj činnosti Vášho podniku. Pokiaľ ste Vy svoju časť záväzku splnili, máte plné právo žiadať uhradenie jej ceny. Nenechajte sa odradiť výhovorkami. Finančná situácia dlžníka nie je Vaša starosť. Dlžník je zodpovedný za svoje záväzky a je povinný zabezpečiť, aby mal v deň splatnosti pohľadávky na jej uhradenie. Pokiaľ sa omešká, je zo zákona povinný uhradiť svoj dlh spolu s úrokmi z omeškania. Buďte asertívny. Domáhať sa svojho práva nie je nemorálne, ponižujúce ani nevhodné. Uchovávajte všetko, čo môže slúžiť ako dôkaz podporujúci Váš nárok pre prípad neskoršieho súdneho konania. Ak niet iného východiska ako Váš vzťah urovnať, obráťte sa na súd. Pred podaním žaloby sa však akýmikoľvek dostupnými prostriedkami pokúste zistiť, aká je finančná situácia dlžníka. Súdne konanie môže v niektorých prípadoch trvať aj niekoľko rokov. Proti súdnemu rozhodnutiu sa môže dlžník odvolať. Ani právoplatné a konečné rozhodnutie však ešte nezaručuje, čo Vaša pohľadávka bude reálne uspokojená. Ak dlžník dobrovoľne nesplní svoju povinnosť uloženú mu súdnym rozhodnutím, môžete sa domáhať výkonu súdneho rozhodnutia exekúciou. Predpokladom úspešnej exekúcie je však existencia majetku dlžníka, ktorý postačuje nielen na úhradu Vašej pohľadávky s príslušenstvom, ale aj na úhradu trov súdneho a exekučného konania. Preto pred podaním žaloby zvážte nielen, či máte šancu uspieť v samotnom konaní, ale najmä či možno predpokladať reálny výkon súdneho rozhodnutia. Rozhodnutie začať vymáhať pohľadávku súdnou cestou má ďalekosiahle následky a predstavuje nemalé finančné náklady. Ak si preto nie ste istý, poraďte sa s odborníkom, dajte si vypracovať analýzu vymožiteľnosti Vašej pohľadávky a nechajte si odporučiť vhodný postup.