Podnikateľské riešenia

šité na mieru

 

Vedenie účtovníctva

 

Správa a vymáhanie pohľadávok

 

Administratívne služby 

 

Podnikateľské a ekonomické poradenstvo 

 

„Vigilantibus iura scripta sunt”
Rýchly kontakt

+421 911 222 433
alebo office@exactor.sk

Kde nás nájdete

 

 

EXACTOR s.r.o.


Czambelova 27
976 13 Slovenská Ľupča

 

office@exactor.sk 

 

 

 

Správa a vymáhanie pohľadávok

Poskytovanie služieb alebo dodanie tovaru za odplatu je základným princípom podnikania. Je však smutnou realitou, že práve princíp odplatnosti je často popieraný platobnou nedisciplínou dlžníkov. Či už z objektívnych dôvodov, alebo z úmyselného neuhrádzania faktúr sa dostáva Vaša podnikateľská činnosť do ohrozenia. Naša spoločnosť Vám ponúka správu portfólia Vašich pohľadávok, zabezpečí riadnu a včasnú úhradu Vašich pohľadávok a vymôže pohľadávky, ktoré sú po lehote splatnosti.

 

Naše služby:

- analýza a optimalizácia objemu pohľadávok a inkasnej politiky
- analýza dlžníka a vymožiteľnosti konkrétnej pohľadávky
- sledovanie lehôt splatnosti
- sledovanie solventnosti a majetkovej situácie dlžníka
- upomienkovanie dlžníka a vyzývanie k úhrade
- odporučenie vhodného postupu pri vymáhaní pohľadávok

 

Prečo vymáhať prostredníctvom inkasnej agentúry?

Služby inkasnej agentúry ponúkajú hneď niekoľko výhod:

 

Profesionalita
Skúsenosť s obrovským množstvom pohľadávok rôzneho druhu a rozličnými typmi dlžníkov umožňuje prispôsobiť proces inkasa pohľadávky špecifikám jednotlivých prípadov a zabezpečiť tak maximálnu mieru efektívnosti. Odborníci vymáhajúci Vaše pohľadávky poznajú dokonale právne predpisy aj ich praktickú implementáciu, vedia čo možno žiadať, akým spôsobom, aké komplikácie možno očakávať a s akými nákladmi je ten-ktorý postup spojený.

 

Včasnosť
Podnikateľ spravidla nemá čas kontrolovať prijaté platby, priraďovať ich k vystaveným faktúram, sledovať lehoty, zisťovať solventnosť dlžníka a v prípade omeškania dlžníka včas konať. Inkasná agentúra vyrieši tieto starosti za Vás. Naša spoločnosť pri správe a vymáhaní pohľadávok pribežne sleduje nielen plnenie záväzkov v stanovených lehotách, ale tiež všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na inkaso Vašej pohľadávky. Váš dlžník môže vstúpiť do likvidácie, do konkurzu, môže znížiť výšku svojho základného imania, zlúčiť sa s iným podnikom, môže previesť svoj podnik alebo obchodný podiel, proti dlžníkovi sa môže viesť exekúcia a podobne. Všetky uvedené prípady a množstvo ďalších negatívne ovplyvňuje mieru vymožiteľnosti Vašej pohľadávky. Preto je nevyhnutné konať okamžite a bez meškania. Pokiaľ sa chcete nerušene venovať podnikaniu, presuňte bremeno ostražitosti na inkasnú agentúru.

 

Osobný a psychologický aspekt
Pre mnohých podnikateľov je domáhanie sa vlastného práva nepríjemnou skúsenosťou. Najmä v prípadoch, kedy je dlžníkom Váš dlhoročný obchodný partner alebo Váš najväčší odberateľ, môže osobné vymáhanie pohľadávok negatívne ovplyvniť Váš budúci obchodný vzťah. Na druhej strane, aj Vaša miera opatrnosti a podozrievavosti je ďaleko nižšia. Pokiaľ partnerovi dôverujete a Vaša predchádzajúca skúsenosť je pozitívna, je pravdepodobné, že do aktívneho vymáhania Vášho právneho nároku sa pustíte až po dlhom časovom odstupe, kedy už môže byť neskoro. Všetky tieto riziká sú odstránené využitím služby inkasnej agentúry, ktorá nemá s Vaším dlžníkom osobný vzťah, a ktorý rovnako nemôže naše konanie vyčítať Vám.

 

Autoritatívny aspekt
Predžalobná výzva od inkasnej agentúry má spravidla väčšiu váhu a je braná serióznejšie, než výzva od samotného veriteľa. Najmä v prípadoch ak je dlžníkom Váš dlhoročný klient alebo obchodný partner, má tento tendenciu zľahčovať, prípadne úplne ignorovať Vaše výzvy. Dopis od inkasnej agentúry alebo advokátskej kancelárie však vzbudzuje rešpekt a signalizuje vážnosť problému.

 

 

Kontaktný formulár

znakov do konca.
antiSpam [nový kód]