Podnikateľské riešenia

šité na mieru

 

Vedenie účtovníctva

 

Správa a vymáhanie pohľadávok

 

Administratívne služby 

 

Podnikateľské a ekonomické poradenstvo 

 

„Vigilantibus iura scripta sunt”
Rýchly kontakt

+421 911 222 433
alebo office@exactor.sk

Kde nás nájdete

 

 

EXACTOR s.r.o.


Czambelova 27
976 13 Slovenská Ľupča

 

office@exactor.sk 

 

 

 

Právna forma

Voľba právnej formy je jedna z prvých a najzákladnejších otázok, ktoré je potrebné zodpovedať pri začatí podnikania. 

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným je právnická osoba založená spravidla na účely podnikania, ktorú môže založiť jeden alebo viac spoločníkov, najviac však 50. Spoločníkom môže byť ako fyzická osoba, tak aj právnická osoba. Spoločnosť povinne vytvára základné imanie, ktoré je tvorené vkladmi spoločníkov, pričom minimálna výška vkladu každého spoločníka je 750,- € a minimálna výška základného imania je 5.000,- €.

 

Čo je základné imanie?

Základné imanie je súhrn peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. Výška základného imania je stanovená Spoločenskou zmluvou a zapisuje sa do Obchodného registra SR, pričom základné imanie musí byť najmenej 5.000,- €.

 

Ako splatiť základné imanie? Môže spoločnosť disponovať so základným imaním?

Podľa súčasnej právnej úpravy na preukázanie splatenia základného imania stačí čestné vyhlásenie správcu vkladov o tom, že základné imanie bolo splatené. Faktické uhradenie stanovenej sumy nie je potrebné. Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra musí byť každý vklad splatený vo výške najmenej 30% a súhrn všetkých peňažných a nepeňažných vkladov vo výške najmenej 50% zo zákonom stanovenej výšky základného imania. V prípade, že spoločnosť zakladá jediný zakladateľ, musí byť základné imanie splatené pred podaním návrhu na zápis do obchodného registra v plnej výške.

 

Aký je rozdiel medzi s.r.o. a podnikateľom - fyzickou osobou?

Spoločnosť s ručením obmedzeným je samostatný právny subjekt s vlastným majetkom a vlastnou zodpovednosťou za vzniknuté záväzky, ktorá je oddelená od zodpovednosti jej spoločníkov. Spoločnosť zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom, avšak spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Úplným splatením vkladu teda spoločník neručí za záväzky spoločnosti.

 

Postavenie spoločníka v s.r.o.

Spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným sa podieľa na fungovaní spoločnosti svojím vkladom. Z ekonomického hľadiska má postavenie investora, spoluvlastníka spoločnosti a pomer výšky jeho vkladu k celkovej výške základného imania určuje jeho obchodný podiel. Spoločník nie je zamestnancom spoločnosti (nie je však vylúčené, aby spoločnosť zamestnávala vlastných spoločníkov) a neriadi obchodnú činnosť spoločnosti. Obchodnú činnosť spoločnosti riadia konatelia (prípadne jediný konateľ). Spoločník vykonáva svoje riadiace a kontrolné právomoci prostredníctvom svojej účasti na valnom zhromaždení (pozri ďalej). Spoločník ma tiež právo nahliadať do dokladov spoločnosti a požadovať informácie týkajúce sa riadenia spoločnosti od konateľov. Spoločník má nárok na podiel zo zisku spravidla v pomere jeho vkladu k celkovej výške základného imania. Podiel spoločníka na zisku nie je predmetom dane z príjmov. Pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti má tento nárok na vyrovnací podiel a v prípade likvidácie spoločnosti právo na podiel na likvidačnom zostatku.

 

Orgány s.r.o.

Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie, tvorené všetkými spoločníkmi. Valné zhromaždenie rozhoduje o otázkach týkajúcich sa samotnej spoločnosti, napríklad rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy, rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania, vymenovanie a odvolanie konateľov, schvaľovanie účtovnej závierky a ďalšie. Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov, ktorí môžu konať samostatne alebo spoločne. Konatelia vykonávajú obchodné vedenie spoločnosti, zabezpečujú riadne vedenie účtovníctva, konajú v mene spoločnosti vo vzťahu k tretím osobám, uzatvárajú zmluvy a dohody v mene spoločnosti a podobne. Nepovinným orgánom spoločnosti je dozorná rada, ktorá dohliada na činnosť konateľov, kontroluje údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch, preskúmava účtovné závierky a vykonáva ďalšie funkcie jej zverené spoločenskou zmluvou.

 

Ako založiť s.r.o.?

V procese zakladania novej s.r.o. je potrebné odlišovať dve fázy: založenie a vznik. Spoločnosť je založená uzatvorením a podpísaním spoločenskej zmluvy všetkými spoločníkmi. Spoločnosť môže založiť aj jediný zakladateľ podpísaním Zakladateľskej listiny. Spoločenská zmluva ustanovuje názov, sídlo, predmet činnosti spoločnosti, dobu, na ktorú je založená, jej vnútornú štruktúru, vzťahy medzi spoločníkmi a spoločnosťou a medzi spoločníkmi navzájom. Spoločnosť vzniká a nadobúda právnu subjektivitu zápisom do obchodného registra. Návrh o vykonanie zápisu sa podáva na tlačive ustanovenom vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR v papierovej podobe alebo elektronicky spolu s prílohami predpísanými zákonom o obchodnom registri. Návrh na zápis údajov je spoplatnený v zmysle sadzobníka súdnych poplatkov sumou 331,50 €. Vašu novú s.r.o.-čku môžete založiť tiež prostredníctvom našej spoločnosti za cenu 289,- €. Ak máte záujem o založenie novej s.r.o., vykonanie zmeny Vašej, už existujúcej s.r.o., alebo ak máte akékoľvek otázky tákajúce sa spoločnosti s ručením obmedzeným, kontaktujte nás telefonicky, e-mailom, alebo vyplňte náš objednávkový formulár.

Objednávkový formulár
Druh služby
Právna forma
Počet zakladateľov/spoločníkov

znakov do konca.
antiSpam [nový kód]