Podnikateľské riešenia

šité na mieru

 

Vedenie účtovníctva

 

Správa a vymáhanie pohľadávok

 

Administratívne služby 

 

Podnikateľské a ekonomické poradenstvo 

 

„Vigilantibus iura scripta sunt”
Rýchly kontakt

+421 911 222 433
alebo office@exactor.sk

Kde nás nájdete

 

 

EXACTOR s.r.o.


Czambelova 27
976 13 Slovenská Ľupča

 

office@exactor.sk 

 

 

 

Ochrana osobných údajov

Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zaviedol množstvo administratívnych povinností na úseku ochrany osobných údajov, splnenie ktorých sa systematicky kontroluje a sankcionuje. Na rozdiel od pôvodnej právnej úpravy je pri zistení porušenia zákona alebo nesplnenia čo len jedinej zo zákonom stanovených povinností obligatórne ukladaná pokuta za každé jednotlivé porušenie zákona vo výške až 200.000,- EUR.

 

Pokiaľ máte aspoň jedného zamestnanca, alebo máte zavedený kamerový systém, alebo v prípade, ak sú Vaši klienti fyzické osoby, zákon Vás považuje za tzv. prevádzkovateľa a ukladá Vám množstvo administratívnych povinností. 

 

Každý, kto prichádza do styku s osobnými údajmi je povinný:

 

  • Pre každú databázu osobných údajov (napr. personalistika a mzdy, účtovníctvo, školenia, e-shop a pod.; Poznámka: zákon používa pojem „informačný systém", čo je však pomerne zavádzajúce, kďže nejde len o počítačové programy, ale aj o súbory osobných údajov spracúvaných v papierovej forme, alebo inak neautomatizovaným spôsobom; ako príklad možno uviesť knihu došlej a odoslanej pošty, knihu návštev na vrátnici a pod.) je potrebné splniť evidenčnú alebo oznamovaciu povinnosť voči Úradu na ochranu osobných údajov. Nezáleží pritom, či osobné údaje spracúvate na počítači alebo len v papierovej forme, či ich archivujete, meníte, usporadúvate alebo len prehliadate. Pojem spracúvanie osobných údajov koncipuje zákon veľmi široko.
  • Pokiaľ spracúva osobné údaje prostredníctvom tretích osôb (tzv. sprostredkovateľov, napr. účtovník, inkasná agentúra, strážna služba a pod.), musí byť s takouto osobou uzatvorená osobitná písomná zmluva, ktorá vymedzuje rozsah, podmienky a účel spracúvania osobných údajov a obsahuje ďalšie zákonom stanovené náležitosti.
  • Všetci zamestnanci alebo spolupracovníci, ktorí pri výkone svojej činnosti prichádzajú, alebo môžu prísť do styku s osobnými údajmi musia byť poučení v zmysle zákona v písomnej forme o rozsahu, účele a podmienkach spracúvania osobných údajov a o ďalších skutočnostiach predpísaných zákonom. Záznam o poučení pritom musí spĺňať zákonom stanovené obsahové i formálne náležitosti.
  • Okrem prípadov výslevne uvedených v zákone musí byť pred začatím spracúvania osobných údajov dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané) písomne poučená o svojich právach a ďalších skutočnostiach, ktoré stanovuje zákon.
  • Nakoniec, administratívne najnáročnejšou povinnosťou je vypracovanie bezpečnostného projektu, resp. bezpečnostných opatrení pre každý jeden informačný systém (databázu osobných údajov). Bezpečnostný projekt definuje ciele ochrany osobných údajov, poskytuje podrobný audit (analýzu) bezpečnostných opatrení a aktuálnej úrovne ochrany osobných údajov a stanovuje presné postupy, pravidlá, zásady a oprávnenia pri spracúvaní osobných údajov ako aj spôsoby kontroly ich dodržiavania a nápravy v prípade ich porušenia.

 

Uvedené povinnosti predstavujú pre každého podnikateľa enormnú záťaž, navyše neadekvátnu praktickému prínosu uvedených opatrení. Vzhľadom na výšku pokuty, ktorú možno za každé jednotlivé porušenie zákona (resp. nesplnenie povinnosti) uložiť, je však nevyhnutné uvedenú dokumentáciu zabezpečiť a byť schopný túto kedykoľvek Úradu na ochranu osobných údajov na vyzvanie predložiť.

 

Naša spoločnosť si dovoľuje ponúknuť Vám kompletné vypracovanie potrebnej dokumentácie týkajúcej sa ochrany osobných údajov v zmysle zákona a to už od 199,- EUR.

 

V prípade záujmu alebo doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať.